• מתקני אלקטרופורזה להפרדה של נוקליאוטידים
• מתקן לטיהור אתידיום ברומיד

 

 

 

חברות מיוצגות: